Skip to content

Intervju i DI Weekend

13 december, 2012

Upptäckte att jag glömt att lägga ut länken till den DI Weekend intervju som var med mig i slutet av november. Jag var skeptisk till intervjuförfrågan till en början. Jag tyckte att DI hade agerat oacceptabelt som hängt ut mig och kollegerna med namn och bild och krigstidsrubriker när vi blev inkallade till förhör hos EBM. Vi var därigenom redan dömda. (Förhöret hade för övrigt sin grund i att nya HQ-styrelsen polisanmält oss i gamla styrelsen; men inte för att man hade funnit belägg för att något brottsligt hade begåtts, utan för att man därigenom via EBM hoppades få ut dokument i datorer och mejlservrar som man själva inte lyckats få åtkomst till.)

Att en glappkäftad, publicitetsälskande skandalåklagare som Berndt Berger högg som en kobra på HQ-styrelsens polisanmälan var kanske inte att undra över. Somliga gör vad som helst för att få synas i media. Men att tidningarna med SvD Näringsliv i spetsen så lättvindigt kastade allt vad pressetiska principer heter över ända var något mer svårsmält.

När sedan jag och ett antal av mina styrelsekolleger i HQ AB efter närgången granskning blev friade från alla brottsmisstankar, då renderade det en pytteliten notis i DI, tre meningar lång, på väl undanskymd plats i tidningen…. 

Men, men. Långsinthet är inte min grej. Och reportern var sympatisk, fotografen duktig.

Resultatet kan ses här nedan.

http://www.di.se/#!/artiklar/2012/11/21/vagen-till-upprattelse-efter-hq/

Annonser

From → Uncategorized

15 kommentarer
 1. Ilconte permalink

  Hej Pernilla,

  Det är med ömsom beundran, omsom förakt jag läser din blogg som jag hittade igår. Har inte hunnit igenom alla inlägg, men att du inte gillar Sandberg, Mörtstedt, vissa åklagare m fl som har ekonomiskt eller karriärsintresse att driva en process mot styrelse, ledning och revisorer i HQ framgår ju med all tydlighet. Från att vara saklig och professionell i vissa delar tenderar du emellertid att bli raljant och kränkande i andra delar.

  Jag har hakat upp mig på en del detaljer som jag har svårt att finna bevis för i den information som är tillgänglig för allmänheten som jag hoppas att du kan bringa klarhet i.

  I ett inlägg säger du att tradingportföljen vid årsskiftet 2009/2010 enligt KPMG kunnat realiseras med ett övervärde på ca 50 Mkr.KPMG kan knappast hålla med dig om detta eftersom det i Revisorsnämndens beslut står att KPMG/Dyrefors endast företagit granskning av riskkontrollfunktionens processer och bedömningar samt ett par stickprovsbaserade substansgranskningar. KPMG:s redovisningsexperter och specialister på finansiella instrument uppmärksammade samtidigt att edgen visat en stigande trend över de tre senaste årsboksluten. Dvs skillnaden mellan tillgångarnas upptagna värde i balansräkningen baserat på de interna värderingsmodellerna och ett värde baserat på observerbara priser (låt vara på en enligt HQ definierad icke aktiv marknad) var betydande och i stigande trend.

  Du får gärna mer i detalj berätta om KPMG:s intygande av övervärde i portföljen för att du skall kunna tillmätas någon trovärdighet.

  Du säger vidare med glädje i rösten att Sandberg har svårt att få tag på samma information som bl a lämnats ut till EBM, FI och RN. Jag förstår att det måste avse sådan information som innehas av HQ Bank AB och allstå följt med till Carnegie. All information som i något skede varit tillhörigt HQ AB måste väl ändå fortfarande vara tillgängligt fört HQ AB? Det är ju samma bolag även om ägarbilden förändrats. Om [den gamla] styrelsen i HQ AB undanhåller information som erhållits i utövandet av styrelseuppdraget i bolaget måste väl ändå detta tveklöst vara bolaget tillhörig information? En styrelse som undanhåller information från aktieägarna borde kunna fällas för någon form av överträdelse?

  Tacksam för din kommentar på detta. Gärna som ett bekräftande att du inte undanhåller material som du erhållit i utövandet av styrelseuppdraget.

  • Det är KPMG:s revisor Johan Dyrefors själv som har sagt att den portfölj han reviderade per den 31 december 2009 (alltså sista bokslutet före kraschen för HQ Bank) hade ett överskott om 50 miljoner kronor. I en inlaga till Revisorsnämnden har därtill KMPG lämnat ett expertutlåtande signerat Martin Malmqvist (26 maj 2011), med en bakgrund som handlare och förvaltare på bl a OM, Alfred Berg och Lancelot. Martin Malmqvist har gått igenom tradingportföljen som den såg ut vid bokslutet, och undersökt hur den skulle kunna avvecklas. Han utgick från de positioner som då fanns i portföljen och visade att dessa gick att avveckla till och med juni 2010 med en betydande positiv resultateffekt. Påståendet att det skulle ha legat dolda, orealiserade jätteförluster i portföljen per den 31 december 2009 stämmer alltså inte. Utlåtandet ligger som en bilaga C till Dyrefors yttrande och du kan säkert få fram det via Revisorsnämnden.
   Din andra fråga gäller informationen som fanns i HQ Bank AB. I samband med att HQ Bank övergick i Carnegies ägo följde samtliga handlingar, papper, pärmar, dokument – allt med till Carnegie. Det var till och med så att Carnegie kom över handlingar och dokument som gällde bara HQ AB, alltså moderbolaget, och som Carnegie vare sig hade rätt till eller skulle ha tillgång till – och som det tog tid för HQ AB att återfå. Om du tror att vi i HQ AB:s styrelse stod vid kopiatorn under den kaotiska veckan i augusti-september 2010, då vi efter Finansinspektionens osannolikt klumpiga och vårdslösa agerande försökte rädda Banken undan konkurs, så kan jag upplysa dig om att det gjorde vi inte. Vi hade lite annat att tänka på… Jag vet i övrigt inte vad det är för information du inbillar dig att ”styrelsen undanhåller aktieägarna”. Den information som Christer Sandberg et co, i sin utpressningskampanj mot tidigare styrelsen, har försökt få ut från Carnegie handlar om internt arbetsmaterial i Banken. De vill ha tillgång till mejlkorgar, servrar, dokument, anteckningar – allt. Carnegie har, av förklarliga skäl, sagt nej till detta. Däremot har självklart EBM tillgång till alla dessa handlingar i den förundersökning som nu pågår (och där jag för övrigt är granskad och avförd).

 2. Ilconte permalink

  Hittade ett annat inlägg där du avfärdar edgen som ett Kalle Anka-mått och att Dyrefors skulle dela denna uppfattning. Du har angivit att styrelsen är fri från skuld beträffande värderingen av handelslagret och att detta bekräftats av RN:s beslut. RN:s beslut är en bedrövelse för den som tycker att finansiell rapportering skall ge en trovärdig bild av en verksamhets finansiella ställning. Man konstaterar att det enligt IFRS både är tillåtet att använda en teoretisk modell om observationer på en aktiv marknad saknas och för den rapporterande enheten att själv definiera aktiv marknad.

  När jag läste ekonomi på Stockholms universitet, vilket förvisso är ett par år sedan, så lärde man sig om lägsta värdets princip och att revision skall bedrivas med inriktning på risk och väsentlighet.

  Lägsta värdets princip har sedan, vad gäller finansiella instrument, ersatts med värderingshierarkin: observerbara priser, marknadshärledda priser, och teoretiska priser men dessa skall ge en rimlig uppskattning av marknadsvärdet (ÅRL 4:14a 1.a st).

  Om jag förstått det korrekt så har HQ ställt ut out-of-the money DAX och OMX optioner med medel/lång löptid och fått betalt till säg 30 % volatilitet och sedan redovisat Dag1 resultat och löpande värdering till en volatilitet som bygger på antagande om mean-reversion dvs att över tid går volatiliteten tillbaka till historiskt genomsnitt under förutsättning att någon aktiv marknad inte kan sägas finnas i den aktuella optionsserien. Om priser enbart ställdes av market makers eller HQ stod för en icke insignifikant del av den öppna balansen i optionsserien så saknades en aktiv marknad. Detta är förenligt med IFRS vilket RN fastställt.

  Frågan är dock om det är förenligt med årsredovisningslagens bestämmelser om rimlighet med beaktande av den grundläggande principen om lägsta värde. Jag är givetvis för konservativ i ditt tycke om jag anser att rimligheten och anknytningen till lägsta värdets princip förloras när man staplar ett antal parametrar på varandra: Definitionen av aktiv marknad, antagande om rak volatilitet, volatilitetsantaganden baserade på prissatta at-the-money optioner.

  Begreppet Volatility Smile är centralt inom optionsteori – dvs att [den implicita] volatiliteten stiger med avståndet mellan strike och spot. Volatility smile leder till priser på out-of-the-money optioner som kompenserar investeraren för de svarta svanarna i normalfördelningskurvans svansar. Om jag som handlare tillämpar rakt volatilitetsantagande baserat på at-the-money optioner underskattar jag värdet av min position i en out-of-the money option.

  Enligt min uppfattning är det huvudlöst att man kunnat ställa ut optioner och direkt vid dagens slut redovisa ett [positivt] resultat utan att marknaden rört på sig bara för att man antingen utgör en så stor del av marknaden eller det saknas priser.

  Det är också huvudlöst (om än förenligt med bokstavstolkad IFRS) att jag tillåts värdera en utestående förpliktelse till mindre än vad en marknadsnotering säger att någon är villig att sälja en liten del för. Detta bygger på det allmänna antagandet om tillgång och efterfrågan. Kan jag återköpa 1 % av min förpliktelse för 10 per % så är det sannolika priset för att återköpa resterande 99 % minst 10 per % och sannolikt höge än 10 pga av efterfrågeöverskott.

  Jag är av den bestämda uppfattningen att värderingshierarkin i IFRS är för att hindra bolag att rapportera marknadsvärdet av innehavda positioner till en köpkurs som bara avser ett fåtal enheter av det finansiella instrumentet och utfärdade positioner till en säljkurs som bara avser ett fåtal enheter, men att de ställda priserna oavsett orderdjup utgör den högsta köpkurs respektive den lägsta säljkurs som kan bedömas utgöra rimlig marknadsvärdesuppskattning.

  Att KPMG observerat en stigande edge som endast kunde försvaras genom staplande av ytterligheter i IFRS-regelverket och därmed passera för att ge en rättvisande bild av den finansiella ställningen uppfyller enligt min mening inte beaktandet av väsentlighet och risk i utförandet av revisionsarbetet – jag menar om marknaden indikerar att det skulle kosta XXX Mkr att avveckla positionerna på balansdagen så kan jag inte bortse från detta utan måste bilda mig en mycket välgrundad uppfattning om att edgen inte är tillförlitlig. Detta kan inte bara ske genom kontroll av riskkontrollens arbetsmetoder och begränsad substansgranskning.

  Studerar jag årsredovisningen 2009 och söker efter ”edge” hittar jag inget, men kan i not 28 se att 10 % kursförändring bedöms ge 161 Mkr på resultatet vid fullt utnyttjande av risklimiten. Samtidigt ser jag att utfärdade derivat uppgick till 3258 Mkr med 60 % på löptider över 3 månader samtidigt som innehavda derivat uppgick till 2 322 varav endast 20 % på längre löptid än 3 månader. Om detta i största utsträckning varit optioner så kan det underliggande värdet i positionerna varit flerdubbelt större. Inte illa för ett bolag med en knapp miljard i eget kapital… Man kan även fundera om det illustrerade riskmåttet 10 % är relevant när merparten av positionerna avser derivat som rör sig betydligt snabbare än vanliga aktier/aktieindex.

  • IFRS-kritiken och värderingsfrågorna får du ta med redovisningsexperterna. Kritiken av hur revisionen bedrevs får jag be dig diskutera med KPMG. När det gäller edgen hävdade revisorn (och jag finner ingen anledning att misstro honom; allra minst mot bakgrund av att jag senare fått se siffror hur den kunde svänga med flera hundra miljoner på bara en dag), att det var ett gravt otillförlitligt mått när det gällde portföljen, men att han använde den för att välja stickprov för enskilda instrument.
   Det finns dock ytterligare ett intressant expertutlåtande som KPMG:s revisor skickade in till Revisorsnämnden, och som berör de frågor du tar upp. Det är skrivet av professorerna Clas Bergström vid Handelshögskolan i Stockholm samt Jan Ericsson vid MC Gill University. Det är daterat den 29 maj 2011 och anges som bilaga B. Professorerna har gått igenom bland annat de frågor som du implicit tar upp:

   – HQ Banks definition av aktiv marknad;
   – HQ Banks modell för värdering av optioner i sin tradingportfölj när en aktiv marknad inte förelåg;
   – Informationsvärdet av vissa observerbara priser.

   När det gällde definitionen av aktiv marknad var deras slutsatser att ”HQ:s definition inte alls är orimlig när det gäller kravet på aktivitetsnivå”. Samt att ”HQ:s definition av aktiv marknad inte heller är orimlig beträffande kopplingen till storleken på eget innehav”.
   När det gällde modellen för värderingen av optionerna när en aktiv marknad inte förelåg påpekar Bergström/Ericsson bland annat att ”Det är allmänt vedertaget att volatiliteter uppvisar mean reversion”. Och om användandet av raka volatiliteter konstaterar de: ”Om HQ Bank företrädesvis genomförde transaktioner på blockmarknaden (OTC) och om det endast fanns vissa priser på retailmarknaden att tillgå kunde således inte priserna eller observerade regelbundenheter på retailmarknaden (t ex sambandet mellan lösenpriser och implicita volatiliteter) utan vidare analys och justering användas för att bestämma ett tillförlitligt marknadsvärde på optionerna i tradingportföljen. I avsaknaden av tillförlitliga implicita volatiliteter måste volatilitetens nivå samt förhållandet till optionens lösenpris då uppskattas på något annat sätt. Den historiska volatiliteten är i detta läge ett naturligt estimat för att bedöma nivån. Visserligen skulle en justering vara önskvärd men, utan en klar prisbild på den relevanta marknaden, i detta fall blockmarknaden, är en sådan svår att genomföra. Att då använda en rak volatilitetskurva för en given löptid kan förefalla vara en grov förenkling, men enligt samma argument som vi nyss redovisat, är det inte uppenbart hur ett bättre estimat skulle se ut.”
   Och avslutningsvis om värdet av observerbara priser, sågar de båda professorerna Finansinspektionens påståenden om att ställda priser skulle vara den absolut tyngsta indikatorn för verkligt värde jämns med fotknölarna. I stället konstaterar de: ”Det är vår bestämda uppfattning att informationsvärdet i ett ställt pris är högst begränsat och normalt sett underordnat ett faktiskt transaktionspris mellan två oberoende parter som genomför transaktionen på frivillig basis. Detta gäller i synnerhet på en marknad med låg aktivitet där vissa ställda prisers relevans kan ifrågasättas. I det specifika fallet med värderingen av HQ:s positioner bör även framhållas att de ställda priserna som Finansinspektionen refererar till är hämtade från retailmarknaden medan huvuddelen av HQ:s transaktioner, såsom vi har uppfattat det, genomfördes OTC på blockmarknaden.”
   Så långt alltså de båda professorerna – av vilka Clas Bergström anses världsledande på området.
   Men du vet kanske bättre?

   • Ilconte permalink

    Kan inte se att han skrivit ett enda alster om optionsvärdering men han är säkert världsledande i alla fall. Har däremot sett att han verkar vara en frekvent återkommande ”Gun for hire” och bl a använts av MacQuarie mot Skatteverket nyligen.

    Jag får väl kontakta RN för att se om de släpper rapporten och läsa frågeställningen samt bedömningen och jag undrar om de båda professorerna är medvetna om att de tillstyrker en redovisning som baseras på synsättet att marknaden har fel och teorin har rätt.

    Beträffande Malmqvists utlåtande om att portföljen skulle kunna ha avvecklats med icke oväsentligt positivt resultat så är ju det framtaget 18 månader efter balansdagen och inte per balansdagen. Vad verkligt värde var på portföljen per balansdagen ären helt annan fråga. Ewert Carlssons utlåtande säger ju något helt annat. Vem har rätt? Om KPMGs professorer bara uttalat sig om vad som är tillåtet enligt IFRS och inte om rimligheten i att värdera en miljardportfölj enligt mean reversion så kan de ju givit KPMG rätt i sak, men inte i helhetsbedömning.

   • Det är inte alldeles ovanligt att framstående akademiker används som experter i olika sammanhang. Menar du att Clas Bergström saknar integritet? Eller att han borde jobba gratis? Ditt försök att misstänkliggöra honom förefaller patetiskt.
    Professorerna har inte uttalat sig om redovisningen. De har granskat principerna och uttalar sig om rimligheten i dessa. Deras uttalande är förödande för Finansinspektionen, som i sitt beslut att dra in tillstånden för HQ Bank påstod att dessa principer var otillåtna och bröt mot IFRS. Det gjorde de alltså inte…
    Ditt påstående om Martin Malmqvist förstår jag över huvud taget inte. Han utgick från positionerna i den portfölj som revisorn Johan Dyrefors reviderade den 31 december 2009 och undersökte om det gick att stänga ner portföljen under de sex månader som följde utan att det blev förlust. Det gjorde det. På vad sätt skulle hans analys bli ogiltig för att han utför den i maj 2011?
    När det gäller marknaden så tror jag inte ens att den mest förhärdade nyliberal skulle hävda att det existerar en marknad för att det finns ett ställt pris. Fanns en aktiv marknad var det också priserna på denna som skulle användas. Den teori som du finner så orimlig är tydligen inte mer orimlig än att dess upphovsmän belönades med Ekonomipriset till Nobels minne. Men de har väl inte begripit någonting de heller.

 3. Ilconte permalink

  Med risk för att betraktas som en nykomling, vilket jag medger att jag är, i debatten och att mycket redan är sagt så återkommer jag med en annan observation, denna gång från ÅR 2008. Jag har inte hunnit läsa Malmrapporten än och Ewert Carlssons bedömning, men jag börjar fundera på följande:

  Under redovisningsprinciper står det att man värderar optioner enligt antagande om mean reversion och man förklarar även detta så tydligt att man säger att alla optioner som handlas till annan volatilitet än mean reversed är FELPRISSATTA. Detta påstående skulle jag vilja att du kommenterar och det vore också intressant att få höra en del specialisters på finansiell risk kommentar på synsättet. Att bygga balansräkningens rapporterade värde på en tradingportfölj på synsättet att ”marknaden har alltid fel” kan inte vara förenligt med vare sig årsredovisningslag eller god redovisningssed och det kan inte heller vara förenligt med god revisionssed att godkänna en sådan skrivelse utan vidare undersökning av vad det faktiskt medför för konsekvenser.

  Enligt samma årsredovisning var bruttovärdet på portföljen 4,8 Mdr varav endast 5 % värderats baserat på observerbara marknadsdata och resterande (4,6 Mdr) på icke observerbara marknadsdata.

  Med risk för att bli populistisk så går det att dra tydliga paralleller med PANAXIA. I det bolagets rapportering kan vi följa att skulderna inom kontanthanteringen succesivt byggdes upp och finansierade underskott i den löpande verksamheten dvs att kundernas medel togs i anspråk under allt längre tid för att finansiera driften. Revisorn, denna gång PwC, lät det hela passera trots att avtalen med kunderna angav att medel skulle redovisas på kundens konto inom två dagar. Med de volymer som hanterades blev ökningen från 2 till 10 dagar snabbt betydande belopp som alltså inte kunde återbetalas när det skulle. Visst, det framgår tydligt i årsredovisningen vad som sker. Men är revisor och styrelse därmed friade från ansvar när något så uppenbart är fel?

  Jag anser på fullt allvar att man inte kan fria en styrelse som godkänner en beskrivning av verksamheten som bygger på antagandet om att de priser som avslut sker till är felaktiga och att det egna bolaget har rätt och marknaden har fel. Likaledes är det inte förenligt med god revisionssed att låta ett sådant synsätt släppas igenom utan anmärkning. Jag hävdar därför att RN har gjort en felaktig bedömning.

  Standardverket i Finansiering på många ekonomutbildningar världen över är Brealey & Myers Principles of Coporate Finance. I den upplaga som jag läste, som var ganska pladdrig och på mer än 1200 sidor, så återkom citatet ”There is no such thing as a free lunch” regelbundet.

  Principerna för redovisningen av tradingportföljen innebär inget annat än att FC med styrelsens goda minne käkade gratisluncher 24/7/365.

  Med de kunskaper jag nu har om det som är publik information i fallet så är jag faktiskt beredd att ställa mig på nuvarande styrelses sida i tvisten och förstår att detta kan innebära att mina inlägg inte kommer att publiceras på din blogg. Det innebär förvisso att jag kommer att överväga att starta en ”motblogg” eller faktiskt mer troligt, ta en lång position i HQ-aktien och ställa mig till bolagets förfogande med mina observationer och synpunkter.

  • Jag är inte options- eller värderingsexpert så om du vill ha kommenterar kring detta får du vända dig till någon annan. Men vad jag förstår är antagandet om mean reversion ett antagande som har sina brister, men ändå anses standard. (Se Bergström igen – eller han duger inte för dig?)
   Det är ingen som har påstått att ´”marknaden har fel hela tiden”. Det är din tolkning.
   Jag tycker absolut att du ska vända dig till Sandberg et co och erbjuda dina tjänster; de kan verkligen behöva all hjälp de kan få. Men om du ska ta en lång position i HQ-aktien föreslår jag att du noga studerar handelsmönstren över dagen i aktien innan du går in. Kursen manipuleras systematiskt. Och det vore ju trist om du gick in när den riggats på för hög nivå? Eftersom du ändå kommer att förlora alla dina satsade pengar till slut….

 4. Ilconte permalink

  Fakta: I HQAB, det bolag som du var styrelseledamot i, så har ni på sidan 47 i Årsredovisningen för 2008 skrivit att värdering av optionsportföljen sker enligt synsättet ”Alla optionspriser som avviker från sitt historiska snitt betraktas som felprissatta” . Eftersom ingen, eller en mycket liten andel, av alla optioner som köps eller säljs gör det till historiskt snitt så innebär det att i princip alla transaktioner på marknaden sker till fel priser. Jag anser att detta innebär att ni värderade portföljen som att marknaden har fel, hela tiden förutom vid de fåtal tillfällen den implicita vollan var i) på sitt historska genomsnitt och ii) den samma för alla lösenpriser (dvs rak volla).

  Har nu fått Bergströms utlåtande och studsar redan på första sidan där de båda professorerna förefaller göra en rejäl tankevurpa. I andra stycket under prisinformation på olika marknaden skriver man att det är bevisat att större poster på en illikvid marknad säljs till lägre priser. Eftersom HQ positioner var negativa så borde värdet av positionen vara lägre än vad priserna på retailmarknaden indikerade.

  Illikviditet normalt uppträder åt båda håll, dvs ökar prisspreaden för stora transaktioner. Vill jag sälja ett stort block så får jag sälja under retailmarknadens köpkurs och vill jag köpa ett stort block så kostar det mer än retailmarknadens säljkurs.

  Vad professorerna säger är att jag för att avveckla min negativa position skall sälja positionen igen och på en illikvid marknad och min säljkurs därför är lägre än på retailmarknaden och att skulden därmed skulle vara lägre än retailmarknadens säljkurs. Om positionen skall avvecklas måste ju detta ske genom att positionen återköps. Detta sker med största sannolikhet till en HÖGRE kurs än retailmarknadens säljkurs. Jag har i min andra kommentar (ovan) fört just denna diskussion om utbuds- och efterfrågeöverskott. Professorernas utlåtande baseras alltså på finansiell teori som jag kan vitsorda, men de tillämpar den på motstridigt vis. Professorernas uttalande i denna del kan också vändas till nackdel för styrelse och revisor. Sannolikheten för ett s k Dag 1 resultat när man sålt ett större block måste ju vara låg eftersom de nu påvisat att block säljs med rabatt…

  Återkommer när jag läst hela utlåtandet men jag kunde inte låta denna första iakttagelse passera utan att direkt kommentera.

  Köper för övrigt hellre HQ-aktier än trisslotter eftersom väntevärdet är större. För att använda en terminologi som förkommer på din blogg: Fördelningen av sannolika utfall i framtida värden har en tjock positiv svans! Ett sådant påstående får givetvis vissa att sätta kaffet i halsen och skrika FEL eftersom fördelningen egentligen snarast är binär men det blir roligare att göra en sådan jämförelse.

  • Tja, du Ilconte. Om enda alternativet till en investering i HQ-aktier skulle vara en investering i Triss-lotter så skulle i vart fall jag inte tveka: Triss-lotter.
   Vinstchanserna är betydligt högre. Dessutom är det Svenska Spel som drar in pengarna. Överskottet hamnar så småningom som stöd till olika idrottsföreningar.
   Köper du aktier i HQ AB så deltar du förvisso också i ett lotteri – med betydligt sämre ”vinstchanser”. Med kommande nyemissioner kan du egentligen bara vara riktigt säker på en sak: att pengarna kommer att rinna rakt ner i fickorna på Christer Sandberg och hans kompisar i saftiga styrelse- och konsultarvoden.
   Ska jag bränna pengar stöttar jag hellre ideella idrottsföreningar än opportunistiska paragrafvrängare.
   Och tycker du att detta påstående är stötande rekommenderar jag dig att läsa mina övriga bloggposter om hur nuvarande HQ-styrelsen har agerat och om arvoden som tankats ut ur bolaget i lönndom.

   • Ilconte permalink

    Du lät iakttagelsen om professorernas tankevurpa gå förbi okommenterad. Läste nu även ett yttrande från FI (april 2011) och upptäckte då att de två redovisningsexperterna är f d KPMG-anställda varav den ena tidigare chef för avdelningen för kvalificerad redovisning. Har även bett Ewert Carlsson att bedöma Martin Malmqvists beräkningar eftersom dessa är för tekniska för mig. Förvänande dock att det skulle ligga 230 Mkr i vinst på fem transaktioners avstånd, där alla fem är defensiva. Skulle tro att FC hade haft kännedom om dessa och i så fall sett till att göra dem så att en ännu högre vinst hade kunna visats upp för 2009. Samtidigt säger ju Malmqvists uttalande, om det nu är rätt, indirekt att ni (styrelsen) hade ingen som helst koll under första och andra kvartalet 2010.

 5. Ilconte permalink

  Hur menar du att handeln i HQ-aktien är manipulerad? Om så vore, varför underrättar du inte EBM
  😉 ?

  • Jag äger inga HQ-aktier. Frågan om anmälan överlåter jag åt dem som alltjämt – på stolliga eller spekulativa grunder – gör det. Men du verkar ha gott om tid. Så varför inte följa handelsmönstren i HQ-aktien under en period? Och titta på avslutskurserna?(Tips, i all hygglighet…) Det finns de som har gjort exakt detta under en längre tid.

 6. Ilconte permalink

  Nja, så värst mycket tid har jag inte, men turerna i HQ intresserar mig. Verkar enklare att tipsa EBM och hänvisa till dina uppgifter här på bloggen så får de förhöra dig i den här frågan istället.

 7. Tror att EBM har tillgång till dessa uppgifter redan eftersom vi är många som har uppmärksammat de konstiga handelsmönstren. Får se om EBM också orkar göra något; vilket myndigheten rimligen borde med tanke på att HQ förklarat sig behöva begära in mer medel från aktieägarna för att driva processer – och att det därför finns skäl att studera huruvida någon/några (gissa vilka ?!) har skäl att blåsa upp aktiekursen… To be continued.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: