Skip to content

Finansinkvisitionen överklagar

8 maj, 2012

Finansinspektionen har varit tyst som graven vad gäller den råsop man fick sedan Kammarrätten ogiltigförklarade FI:s svartlistning av mig och rev upp Förvaltningsrättens beslut. Nu har dock FI överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Efter Kammarrättens oerhört tydliga dom kan man tycka att det är ett kamikazedrag av FI. Så här skrev ju Kammarrätten:

”Finansinspektionen har i det överklagade ledningsprövningsbeslutet gjort gällande att Pernilla Ström i egenskap av styrelseledamot i det finansiella holdingföretaget HQ AB har ett kompletterande ansvar för att se till att reglerna följdes av HQ Bank AB och att bristerna i banken var så allvarliga att hon inte är lämplig att inneha en styrelsepost i E.Öhman J:or Fonder AB. Enligt inspektionen kan stöd för det kompletterande ansvaret utläsas ur bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning. ”

”Kammarrätten konstaterar att uttrycket ”kompletterande ansvar” inte är ett begrepp som förekommer vare sig i författningar eller i förarbetena. (…) ”

”Finansinspektionen har gjort gällande att – för att anse Pernilla Ström lämplig – ska hennes lämplighet vara klarlagd och att hon, alternativt fondbolaget, har bevisbördan. (…)

Enligt Kammarrättens mening får Pernilla Ström mot bakgrund av det anförda anses ha gjort vad som rimligen får anses ankomma på henne och det får därför anses gå över på Finansinspektionen att visa stöd för den omständigheten att Pernilla Ström varit styrelseledamot i HQ AB gör att hon inte är lämplig att vara styrelsedamot i E. Öhman J:or AB. Finansinspektionen har åberopat de brister som förelåg i HQ Bank AB enligt återkallelsebeslutet den 28 augusti 2010.

I avsaknad av tydligt stöd för vilket ansvar styrelseledamöter i ett finansiellt holdingföretag har för ett dotterbolags verksamhet är det inte, enligt kammarrättens mening, tillräckligt att enbart hänvisa till åberopade brister i Finansinspektionens återkallelsebeslut avseende HQ Bank AB. I återkallelsebeslutet omnämns inte styrelsen i HQ AB. Inte heller i ledningsprövningsbeslutet eller i Finansinspektionens utredning finns beskrivet när, var eller hur Pernilla Ström och övriga styrelseledamöter i HQ AB har brustit i ansvar.

(…) För att upprätthålla nödvändiga krav på rättssäkerhet och transparens fordras enligt kammarrättens mening en hög grad av precisering av de belastande omständigheterna för den enskilde. Någon sådan precisering har inte skett i det aktuella ledningsprövningsärendet.”

Det finns, som jag ser det, tre möjliga förklaringar till varför Finansinspektionen ändå framhärdar genom att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen.

 1. FI:s chefjurist Per Håkansson är till och med mer enfaldig än jag trodde;
 2. FI:s generaldirektör Martin Andersson och ordförande Bengt Westerberg försöker köpa sig tid; låta processen sinkas och fortgå så länge att FI:s hela debacle så småningom ska begravas i barmhärtighetens glömska;
 3. FI försöker skriva om lagen och regelverket bakvägen för att utöka sin aktionsradie och legitimera redan fattade, starkt tvivelaktiga beslut.

Jag tror att förklaringen är en kombination av dessa tre.

Kammarrättens utslag var – hur man än läser – klockrent. (Jag hänvisar läsarna till mina inlägg ”Kammarrättens dom och konsekvenser” den 14 april, ”Förvaltningsrätten – eller förvaltningsfelet” från den 16 april samt ”Finansinspektionens moment 22” från den 24 april här på hqbloggen).

Som jag där konstaterat söker Finansinspektionen driva fram en ändring av regelverket så att en styrelseledamot i ett finansiellt koncernbolag får ett strikt operativt ansvar också för vad som sker långt ner i dotterbolagen. Därav hittepå-termen ”kompletterande ansvar” (som ju sågades av Kammarrätten).

Men om Finansinspektionen nu vill upphäva aktiebolagslagen för finansiella företag så borde det väl vara enklare och rakare om Martin Andersson snackade med sin polare Peter Norman i finansdepartementet. Som finansmarknadsminister vore det, kan man tycka, en smal sak för Norman att bereda en proposition med speciallagstiftning för styrelser och ledande befattningshavare verksamma i finansiella företag. Anledningen att Martin Andersson inte gör det är att han – liksom antagligen Peter Norman – inser att det skulle bli upplopp i finans- och rätts-Sverige om så skulle ske. Ett sådant förslag skulle också behöva underställas remissinstanser och Sveriges Riksdag. Och det skulle förmodligen inte ens överleva en första remissomgång. Därav de oblyga försöken att smyga igenom en ny praxis via förvaltningsdomstolen.

Men vad händer om Finansinspektionen tillåts köra på som hittills? Finansinspektionen har redan blottat vad som kan följa. I mitt fall handlade det om en ledningsprövning då jag skulle ta plats i ett fondbolag som ny styrelseledamot. Men Finansinspektionen nöjer sig inte med att stoppa för dem misshagliga personer från att ta plats i finansiella styrelser. Finansinspektionen har därtill satt igång en veritabel utrensningskampanj, en etisk rensning även av ledamöter som kan ha verkat i styrelsen för ett finansiellt bolag i många år – och där ha gjort ett gott jobb – men som av en eller annan anledning råkat ut för Finansinspektionens bannbulla. Jag har exempel på ledamöter som har tvingats bort från styrelseposter sedan FI på ytterst grumliga grunder förklarat dem som icke lämpliga, men som till skillnad från mig inte orkat protestera.

Så här ser alltså Finansinkvisitionens utrensningsaktioner ut:

 • Först svartlistas alla personer som sitter i styrelser för bolag som har blivit föremål för en sanktion – korrekt eller inte – av Finansinspektionen. (Läs Bankens styrelse.)
 • Sedan svartlistas alla personer som satt i styrelsen för eventuella moderbolag till dotterbolag som blivit föremål för en sanktion av Finansinspektionen. (Här finns jag.)
 • Därefter svartlistas alla personer som någon gång haft någon anknytning till ett bolag som blivit föremål för sanktioner, alldeles oavsett om de har lämnat styrelsen långt tidigare.

Och därefter svartlistas – ja,  vilka?

 • De som har haft synpunkter på Finansinspektionens övermakt och metoder?
 • De som inte bugar tillräckligt djupt, klär sig i säck och aska, när Martin Andersson är ute i bolagsstyrelserna med sina understuckna hot och öppna domedagspredikningar?
 • De som vågar ha funderingar kring rättssäkerheten i Finansinspektionens handläggning?
 • De som ifrågasätter FI-styrelsens kompetens och ordförandens Bengt Westerberg – överbetald ordförande i förskingringsdrabbade Röda Korset – anspråk på att utgöra moraliskt föredöme?
 • De som törs reflektera över vilken insikt i professionellt styrelsearbete en myndighet som FI kan ha, där styrelsen består av politiska fördettingar och avdankade statsbyråkrater med ingen, eller ytterst rudimentär, professionell styrelseerfarenhet?

Och vem härnäst?

För tydlighetens skull: Jag är inte emot att vi har en finansinspektion som sådan. Jag har själv arbetat i olika funktioner på finansmarknaden, sett en del excesser och anser att det behöver finnas en tillsynsmyndighet. Men. Vi behöver en tillsynsmyndighet som är oväldig, opartisk, kompetent och respekterad. Vi behöver dessutom en myndighet som agerar rättssäkert. Dagens FI fungerar inte så. Dagens FI är tvärtom väldigt långt från dessa kvaliteter.  FI skapar rädsla och rättsosäkerhet, gynnar de stora på bekostnad av de små och cementerar en oligopolistisk bankmarknad till förfång för konsumenter och medborgare.

Annonser
17 kommentarer
 1. Magnus Nilsson permalink

  Instämmer helt. Hela historiens hantering är besvärande för regeringen i allmänhet , Borg & Norman i synnerhet. Är det så svårt att inse att de skadar sin egen trovärdighet bara för att de inte vill ta Westerberg i örat och inrätta en Finansinspektion som kan inge respekt i stället för ett skräckvälde alá Stasi och KGB.
  FI skall väl för sjutton kunna förstå vad de läser, när de ser Kammarrättens glasklart formulerade
  slakt. FI beter sig just nu närmast rättshaveristiskt och förstärker det allmänna intrycket av bristande läsförståelse. Rena självmålet – att inte begripa är en sak men att närmast skryta med det genom att basunera ut sina rättsövegrepp en gång till kan bara tyda på att de är ännu dummare än de hittills visat. Var det inte Stickan Andersson (han med Polarpriset) som sa att folk är inte så dumma som man tror – de är dummare.

 2. “JP Morgan claimed to have great risk management systems – and these are widely regarded as the best on Wall Street” och ändå, se http://baselinescenario.com/2012/05/11/jp-morgan-debacle-reveals-fatal-flaw-in-federal-reserve-thinking/

  Det ger lite perspektiv på bankstyrelseledamöters ansvar…

 3. Är det inte politikerna resp myndigheterna och inte all världens styrelseledamöter i bankerna som ansvarar för att denna typ av derivathandel är tillåten?

  http://ftalphaville.ft.com/blog/2012/05/11/996131/too-big-to-hedge/

 4. Jag håller med dig om allt som står på din blogg. Men jag reagerade starkt på formuleringen ”etisk rensning”, som jag antar är en felskrivning för etnisk rensning, alternativt en retorisk associering till etnisk rensning. Där går du väl över gränsen lite?

  • Det är retoriskt. Finansinspektionen har ju utsett sig själva till Översta Moralpolis, med rätt att rensa ut etiskt ”olämpliga” personer ur finansiella bolags styrelser. Vilket – med tanke på det bagage som FI:s ordförande Bengt Westerberg och ledamot Birgitta Johansson-Hedberg själva släpar runt på (Röda Korset resp Nordbanken/Föreningssparbanken) – ter sig aningen absurt…

 5. Erik E. permalink

  Minskning av tradingportföljen leder till ökad risk?

  Som fd aktieägare följer jag din blogg med intresse. I ett par av dina inlägg står att läsa att du fortfarande inte har kännedom om bla när i tiden tradingförlusterna uppstått. Jag förstår dig inte här, i synnerhet inte efter att ha tittat igenom lämnad rapportering från HQ AB (publ) där du var styrelseledamot. I delårsrapporterna för 2008, kvartalen 1,2 och 3 läser jag om tradingen, att såväl omfånget som riskerna har reducerats och minskat under perioden. I rapporten för 4:e kvartalet sägs inget om tradingen. Varken minskning eller ökning. Däremot framgår av årsredovisningen för 2008, ögonblicksbild 31 dec, att tradingportföljens bruttoposition i derivat uppgår till 4 778 mkr att jämföras med 3 155 mkr året innan, mao en ökning med 51%.

  En löpande minskning av omfånget i portföljen samt reducering av risk de första 9 månader, leder 3 månader senare till att risken mätt som bruttoposition är avsevärt högre. Vad händer egentligen? Minskningen leder till ökning. För en utomstående betraktare blir kvartal 4, 2008, nyckeln till frågan om ”när i tiden”.

 6. Magnus Nilsson permalink

  Erik E

  Kanske Du förbisett att vi hösten 2008 stod mitt uppe i en finansiell tsunami som inte skulle kunna drabba andra än lite bostadslånshuhåll i USA. Att dessa förutsägelser av alla experter, europeiska riksbankschefer etc så sent som sommaren 2008 påstods inte skulle kunna drabba övriga världen. Vår egen riksbank framhärdade och skruvade upp räntorna långt in i oktober när de plötsligt fattade allvaret och kovände med byxorna nere.

  Under sådana extremer .är inga derivat/hävstängs-positioner värderingsbara som om det varit trettioåriga amerikanska ststsobligationer eller ett lönekonto på banken. Black and Sholes där derivatan är större än 1 kan t ex bara appliceras i en perfekt fungerande marknad med full likviditet – något som knappast kan påstås gällde under Lehman-hösten, Trots att många centralt i USA:s tillsynsmyndigheter och många andra anade magnitudens styrka.kunde man ändå inte förhindra historiens förlopp
  .
  Det är lätt att vara efterklok som Du – kanske kan Du ge ett tips när och var nästa Twin Tower eller Fukoshima äger rum, Själv hade jag runt 75000 HQ aktier men jag förstår också riskerna och kan inte påstå att jag känner mig lurad av någon.Det är sådana smällar man får ta. Däremot skulle jag inte placera mer i en sektor som regleras enväldigt, enfaldigt nyckfullt av vår nuvarande finansinspektion med egna påhittade juridiska termer.(Inte ens Putin agerar med påhittad terminolgi
  eller brottsrubriceringar, han ser till att lagarna finns på plats och använder dem formellt korrekt)

  FI har effektivt krossat visionen om ”finansplats Stockholm” effekivtare än en elefant i en porslinsbutik. Snarare kan dess framfart jämföras med att jämna Kongl. Dansk eller Rosentahl med marken. Dessutom försatt enskilda medborgare i en helt rättslös Kafka-situation.

  Kanske drömmer de om ett alldeles eget Guantanamo.

 7. Erik E. permalink

  Återigen till min undran. Varför kommunicerade inte HQ att riskerna, omfånget av bruttopositionerna, ökade kraftigt ? Beskrivningarna i delårsrapporterna gav ju en motsatt bild. Att författa delår- samt årsredovisning är väl ingen ”lekstuga”.

  • Erik,

   rekommendrerar dig läsning av:

   ‘Den svarta svanen : vad mycket osannolika händelser kan leda till’
   av Nassim Nicholas Taleb

   Beskrivning:

   Den Svarta Svanen har blivit en världssuccé som kommit ut på mer än 30 språk och sålts i cirka 3 miljoner exemplar. Nobelpristagaren Daniel Kahneman (ekonomipriset 2002) har föreslagit att Talebs namn skall ingå i en lista med de tolv främsta intellektuella i världen eftersom han ”har förändrat människors sätt att betrakta osäkerhet, särskilt på de finansiella marknaderna”.

   Boken ingår ännu inte som kurslitteratur på Handels..och då går det som det går (gick)…

 8. karlistockholm permalink

  advmb, Den svarta svanen är en alldeles utmärkt bok, men vad i denna krasch kategoriserar du som en svart svan? Det faktum att en bankstyrelse samt en moderbolagsstyrelse inte uppmärksammade en flerårig systematisk felvärdering av en tradinfportfölj som i slutändan skapade en i förhållande till eget kapital aldrig tidigare skådad tradingförlust?

  • Du vet faktiskt inte om det har varit en ”flerårig systematisk felvärdering”. Det är vad du tror och en del påstår. Men det återstår att bevisa. Utredning pågår och innan den är klar föreslår jag att du uttalar dig lite mindre tvärsäkert.

   • Stig permalink

    Intressant dock att man sa att man skruvade ner på risk men aldrig gjorde det! Är ju lite småfult. Och kanske inte fullt så ärligt 😉

  • Att en bruttoposition ökar behöver inte betyda att risken ökar. Man kan ju gissa sig till att tradern köpte på sig nya hedgar under q4 2008 när riskerna fullkomligt exploderade i spåren av Lehmans krash som man ändå måste se som en svart svan. Det är ju inte varje dag en systemkritisk AAA ratad bank går i putten.

 9. Noterar den klarsynte Martin Wolfs kommentar på vad Ms Krawchek skrev på FTs webb i går:

  Krawcheck:: ”regulators should turn their attention to the issue of understanding how much risk the banks are taking in total, fixing the measurements of risk that have fallen short and then making certain that banks have enough capital to support that risk.”

  Wolf: ”If regulators could do that, we would have no problems with banks. But they can’t. Indeed, it is surely quite clear that the management of banks can’t do this either. The belief that we can assess how much risk banks are taking in total rests on the assumption that the world is computable. It is not. We are dealing with fundamental uncertainty, not risk.”
  .
  Om Wolf har rätt, vilket han enligt min mening har, är det väl politikerna och inte bankstyrelserna som ansvarar för de regelbundna katastroferna i banksektorn…eller?

 10. Ett klargörande: Handelshögskolornas tänk om risk vilar på Chicagoskolans grundare Frank Hyneman Knights bok , ”Risk, Uncertainty, and Profit”, från 1921. På sid III.VIII.2. skriver han i sten följande:

  “The practical difference between the two categories, risk and uncertainty, is that in the former the distribution of the outcome in a group of instances is known (either through calculation a priori or from statistics of past experience), while in the case of uncertainty this is not true, the reason being in general that it is impossible to form a group of instances, because the situation dealt with is in a high degree unique.”

  Är det inte dags att helt avskaffa riskbegreppet?

 11. ilconte permalink

  Nederlag i HFD. FI:s svartlistning korrekt. Vilken är den högljutt skramlande tunnan nu då???

  • Tja du, Il Conte. Läs domen. Och fundera över hur det ser ut rättsligt och vilket land du vill leva i. OK med omvänd bevisbörda? OK med att en svensk statlig myndighet helt godtyckligt utgår från att en medborgare är olämplig fram till dess att motsatsen har bevisats? OK att en myndighet kan svartlista utan att precisera grunderna för denna svartlistning? OK att utdöma yrkesförbud? OK att en myndighet kan skilja på folk och folk och hantera dem olika inför lagen? OK att göra så utan att det finns någon som kan överpröva det hela? OK att myndigheten mobiliserar husse på finansdepartementet för att hjälpa till när det visar sig att en rättslig instans – Kammarrätten – uppenbarligen vägrar att lyssna på politiska signaler om hur man lämpligen bör döma? Och jag råder dig att läsa justitierådet Thomas Bulls reservation (”skiljaktig mening”) och kanske reflektera något över vad det är han säger och skriver. Och sen tycker jag att du ska skriva till landets alla finansiella institutioner – Swedbank Robur, Nordea Fonder, Didner&Gerge m fl som har att tillsätta styrelser i ett antal finansiella bolag till våren – och anmäla dig som frivillig. Det kommer att finnas väldigt många lediga jobb framöver.
   Min kommentar till HFD:s dom kommer jag att publicera i morgon då jag kickar igång HQ-bloggen igen. Och därefter ska vi titta lite närmare på domarna i HFD…
   g ska du och följare på denna blogg och andra få veta vad jag kommit fram till gällande HFD.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: